Актуално

Европейско Финансиране

Европейско Финансиране
26.07.2023

На 30.06.2023 Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ разреши предоставянето на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост за финансиране на проектно предложение на „ДЖУЛИАНИ” ЕООД по проект BG-RRP-3.005-2190 - „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, като общата стойност на проекта е 20 000.00 лева, от които 20 000.00 лева европейско финансиране.
Инвестицията е за въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система).
Целта на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия. Oчаквания резултат е Дружеството да придобие и успешно да внедри ERP система в своята дейност.
Дата на стартиране на проекта – 24.07.2023
Дата на приключване на проекта – 28.02.2024
„Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ДЖУЛИАНИ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа.“